The Norfolk Polish Heritage Group NPHG
Polonijna Grupa z Norfolk 
Polish Eagle Emblem

According to legend, the White Eagle emblem originated when Poland's legendary founder Lech saw a white eagle's nest. When he looked at the bird, a ray of sunshine from the red setting sun fell on its wings, so they appeared tipped with gold, the rest of the eagle was pure white
 

GODŁO POLSKIEGO ORŁA

Zgodnie z legendą polskie godło białego orła zostało przyjęte przez Lecha, legendarnego założyciela Polski, który spostrzegł gniazdo orła. Kiedy Lech spojrzał na ptaka promienie zachodzącego słońca podświetliły końce jego skrzydeł , czyniąc je złote, a całość orła pozostała biała.


 
(POLSKIE TŁUMACZENIE PONIŻEJ)

The Archive Project in partnership
with the Norfolk Record Office

After locating individuals of families with a story to tell of their Norfolk-Polish links, members of the NPHG will make a preliminary visit to those peoples’ homes to introduce the NHPG and for our team to find out a little more about the story to be told. 

 CLICK THE ARCHIVE PHOTO TO LISTEN TO OUR ARCHIVE STORIES


The participants will be told about interviewing, recording and documentation process and will be given an Interviewee Permission Form for them to sign. This is a requirement of the Norfolk Record Office (NRO) who will be the eventual custodians of all the material collected and collated by the NPHG.

A second visit will then be made and the NPHG team will bring professional recording and scanning equipment to record an interview and make copies of any documents or images that are relevant to or support the story being told. Participants will be in control of what they are prepared to have recorded at all times and NPHG members have been trained to respect the wishes and sentiments of the individuals concerned. 

All information gathered will then be edited, catalogued and passed to the NRO to hold in its archive, one of the best and most extensive of its kind in the UK. Our intention is to allow stories of the Norfolk Polish community to be stored in perpetuity so that students, historians and the general public will in future be able to understand the fascinating and valuable role that Poles have played in our county.

PRZEDSIĘWZIĘCIE ARCHIWALNE ZE WSPÓŁPRACA URZĘDU REJESTRÓW W NORFOLK.


Po znalezieniu osób których przeszłość rodzinna ma powiązania z Norfolk, członkowie Grupy Polonijnej odwiedza je aby przedstawić tym osobom cel i przedsięwzięcia tej grupy. W trakcie tego spotkania będzie okazja na wstępne zapoznanie się z opowiadanymi przeżyciami i doświadczeniami tej osoby.

 Osoby uczestniczące dowiedzą się o szczegółach wywiadu i nagrywania, oraz dostaną pewne formularze do podpisania. Te formularze są  wymaganiem Urzędu Rejestrów w Norfolk (NRO), który będzie za nie odpowiedzialny oraz za wszelkie inne dokumenty zebrane przez Grupę Polonijna.

 Podczas drugiego spotkania członkowie Grupy Polonijnej przyniosą ze sobą aparaty do nagrywania i skanowania, w celu skopiowania zdjęć i innych dokumentów wspierających opowiadania. Osoby uczestniczące będą miały całkowita kontrole nad przygotowanym materiałem, a członkowie Grupy Polonijnej uszanują życzenia i sentymentalność osób partycypujacych w wywiadzie.

Wszelkie zebrane informacje zostaną zredagowane, skatalogowane i oddane do archiwum Urzędu Rejestrów  w Norfolk. Urząd ten jest jednym z największych i najlepszych w Wielkiej Brytani.

Naszym celem, celem Grupy Polonijnej jest umożliwienie przechowania skatalogowanych dokumentów, aby one w przyszłości mogły służyć studentom i wszystkim zainteresowanym w zrozumieniu tego, jak fascynująca i wartościowa rola została odegrana przez Polaków w naszym księstwie Norfolk.

 
 

© 2017 N.P.H.G. ALL RIGHTS RESERVE

You do not have permission to copy or distribute any content on this website without the prior written permission of the NPHG committee

 
Norfolk County Emblem

The arms were granted in 1904. The lower part of the shield has the arms attributed to Ranulf de Guader, first Earl of Norfolk (1071-1075). The chief has Royal charges and were added by express wish of King Edward VII at the time of the grant.

 

OZNAKA KSIĘSTWA NORFOLK 

Tarcza herbowa została przyznana w 1904. Dolna cześć tarczy posiada herb dany Ranulf de Guader, pierwszemu księciu z Norfolk (1071-1075). Tarcza ma oznaki królewskie, które zostały dołączone do niej, zgodnie z życzeniem króla Edwarda VII w momencie przyznania tarczy.


 Recording equipment